Näringsförbud- Ingen parkeringsbot direkt! Maxstraffet för näringsförbud är 10 år.

Näringsförbud, förbjuden att driva näringsverksamhet, detta gäller alla! Ingen kan stå över Svenska lagar, Ingen..

Keränen, gjorde helt rätt. Vi kan inte leva rättslösa. Det finns två jätte bolag till som inte är utan skuld enligt min mening.

Näringsförbud, det måste kännas jobbigt för den sanna entreprenören.

Om du är försatt i personlig konkurs har du ett automatiskt verkande näringsförbud så länge konkursen pågår. Det innebär att du inte får driva bokföringspliktig verksamhet. Förbudet är absolut, vilket betyder att du inte kan få dispens. I vår bransch kan man inte gömma sig, alla är nyfikna och alla som jag känner vill arbeta på ett bolag som håller sig till dom lagar och förordningar som gäller för oss i bevakningsbranschen.

Näringsförbudet upphör först när konkursen avslutas. Det är därför viktigt att du på alla sätt underlättar konkursförvaltarens arbete genom att förse honom med den hjälp och de upplysningar han behöver. Du medverkar då till att konkursen kan avslutas snabbare.

Näringsförbud enligt särskild lagstiftning – Vem kan få särskilt näringsförbud? Du kan få näringsförbud genom särskilt beslut i domstol enligt lagen om näringsförbud (1986:436). Vad som gäller i Panaxia skandalerna vet jag dock inte, men en sak är klar, många och många fler bolag kommer att dras med i detta fall. Jag är en utav dessa som fått stänga butiken för brottslingar, jag menar detta är inte en enskild gärningsmansverk finns många fler som är inblandade.

Det är i första hand allmän åklagare som för talan om näringsförbud. Du kan åläggas näringsförbud om du grovt åsidosatt vad som krävts av dig i din näringsverksamhet och då gjort dig skyldig till brott som inte är obetydligt.

Näringsförbud kan också åläggas den som grovt åsidosatt sina skyldigheter som näringsidkare och samtidigt i stor omfattning försummat att betala vissa skatter, tullar och avgifter. Den som försatts i konkurs och agerat grovt olämpligt mot sina borgenärer kan också få näringsförbud.

Vad innebär det särskilda näringsförbudet? Näringsförbudet innebär att du inte får driva näringsverksamhet. Du får vidare inte vara t.ex. bolagsman i handelsbolag, ledamot i ett aktiebolags styrelse eller teckna firman i något bolag. Du får heller inte arbeta i någon närståendes verksamhet. Näringsförbud kan åläggas för en tid mellan tre och tio år…
Om en domstol ålägger dig näringsförbud kan den samtidigt ge dig tillstånd att fortsätta din näringsverksamhet under en viss avvecklingstid.

Övervakning Det är kronofogdemyndigheten som övervakar att du som har näringsförbud inte bryter mot detta. Det är viktigt att du håller kronofogdemyndigheten underrättad om var du kan anträffas och vad du arbetar med. Kronofogdemyndigheten har i sitt övervakningsarbete möjlighet att t.ex. söka i olika register. Myndigheten har också rätt att ta hjälp av polismyndigheten. Om du överträder förbudet ska kronofogdemyndigheten anmäla detta till allmän åklagare.

Tack till Piteå och Skellefteå för ert bidrag, vill också sända ett tack  till Göteborg   som inkmmit med uppgifter. Vi jobbar på och rätt ska vara rätt eller hur? Nu börjar snart sommaren på allvar, det ska bli skönt att få segla lite, jag har fått ett förslag. Dock inte till Adriatiska eller Medelhavet, kommer att hålla till i dom norra trakterna i Sverige.

Tusen röda rosor går till den eller dessa personer som försökt att sänka bloggen! Vi har ökat i läsarantal tack vare ER.

 

 

                        

 

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.