Panaxia härvorna fortsätter och Foyens varumärke sjunker så länge dessa skyddar krimininella inslag – trist.

Hej mina vänner det som fortfarande förundrar mig är hur en advokat byrå som Foyen kan agera på detta som dessa har gjort och fortfarande gör.

Det är många i min bekantskapskrets som uppfattar de som väldigt oseriösa, ok, det är min bekantskapskrets men det börjar smitta av sig nu runt omkring. Detta går fort och det går fasansfullt fort när väl spiralen går neråt. Det finns mängder med exempel där det börjat med en liten sak som man inte har tagit tag i och den har växt och växt och sedan blivit ohanterligt. Foyen det är precis det som håller på att hända.

Foyen_logotypNi har fått tillräckligt med bevis för att agera. Ni har haft avhopp i Göteborg och vi alla vet varför, jag vill spara på detta och kommer lägga ut detta senare.

 

 

revisorNi har haft en advokat som suttit på två – tio stolar samtidigt och gjort en massa därtill.

Som byrå så riskerar ni att dras med i Panaxias svarta hål om ni inte agerar. Det är i all väl mening som jag skriver detta, det måste förstås vara jobbigt för er. Ert intellektuella kapital på er byrå måste vara stort, varför inte agera efter detta. Vad är det som kan komma fram?

Det kommer nya åtal nu och det gör att detta inte glöms bort. Jag vet att INTE ni vill förhala eller att detta ska glömmas bort utan att ni och ert ombud nu vill göra rätt för sig och det tackar VI för. Mycket starkt att ni kommer agera efter rättvisans svärd.

1394836_10151776572454748_1769755226_n Tack Lars, det är många som hoppas på dig och dina medarbetare nu. Väl mött!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både åklagare och advokater överväger att överklaga – är det spel? Vad säger ni, Panaxia härvan fortsätter!

1396691_10151806418124748_1835364401_nSka bli intressant att fortsätta följa denna cirkus med konkursförvaltare m.m. Advokaterna som Gravius och Damos haft har kört ett spel på en hög nivå. Men kommer dom våga att överklaga? Vad tror ni?

connycedermark170 – Vad var det du sa nu igen Cedermark, så smyger han ut där som en tjyv om natten, skulle inte kunnat sagt det bättre själv, men om man tar upp Öqvist alternativt Gravius så fattar jag vem som smög ut med pengar, där förlorade jag ca 30 miljoner också och dom blev till en skuld? Hur fan  är detta möjligt?

untitled

 

 

Vi höras vidare kör på med kommentarer nu vad ni tror, bra tryck i senaste bloggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaxia härvan! 1 – 0 till oss, ekobrotssmyndigheten.

Många samtal om att straffet blev för milt, blev det? Inte enligt min uppfattning.

Det kommer mer och denna person och många flera borde vara nervösa vad dom gjort och inte, självklart så är det skönt att dessa människor nu har fått sin första dom och att rättvisan fungerar. Jag hade velat ett strängare straff men det handlar inte nu om det stora ”caset” det kommer senare.

connycedermark170Denna man, Conny Cedermark, Thomas Gravius advokat är du nöjd? Skulle inte tro det. Det kommer mera och det vet han om och dom dömda också. Han har inte gjort något uttalande till media, vald strategi. Han ska vara väldigt skicklig, dom advokat kontakterna jag har och mina vänner säger att så är det. Han är och ska bli något. Men ibland blir berget för stort och krångligt sa bergsprängaren och drog till så att hela härligheten drog iväg. Nu tror jag att denna man är klokare en så.

SkurkMånga på bloggen har hört av sig och är chockad över att Carolina fick ett så högt straff och inte Thomas Gravius.  Jag kan förstå er men så har denna man varit. Han har skitit  fullständigt hur det har gått för andra. Han har fått andra att gjort jobbet.

Det är självklart att Carolina inte har agerat på egen hand. Det kommer tyvärr naturligtvis mera emot henne, hon är inte rumsren. Hon har agerat på ett sådant sätt som inte är bra, dessa saker har straffat mig och mina bolag. Jag är i konkurs, Thomas bor kvar i sin villa? Vart är felet?

Detta är ingen konflikt! Dessa människor har med andra människor begått kriminella handlingar.

untitledPratade med en god vän ikväll om detta, vi brukar aldrig prata om PANAXIA HÄRVAN men han som är en god människa och har en stor insikt om rättväsendet blev förbannad. Men jag står på mig, detta är bara början. Ska bli intressant att se utvecklingen av detta.

Nu vädjar jag till er alla att stilla er en stund, straffet för Thomas blev 1,6 år och för Carolina Damos 1,9 år. Är detta ok?

Straffet för mig och 5000 företag många bekymmer, jag fick en splittrad familj och släkt samt vänner och inga pengar.

Jag ser mig inte som ett offer utan bara att rättvisan ska segra och att det inte ska drabba mera entreprenörer som vill satsa.

Som sagt, nu i första rundan 1-0 till rättvisan.

 

Vi höras!  Som vi säger i Skellefteå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaxia härvan kommer att växa, PWC – Foyen kommer dras med i Panaxias svarta hål.

Detta är mycket intressant, eller vad säger NI på Lindahls byrå som håller i konkursen på Panaxia.

Det ironiska är Foyen i detta läge, ena dagen vänner och den andra ovänner.

Är det dags att räkna med miljardansvar för revisionsbyråer?

Debattör
Jonas Nilsson är advokat på Foyen advokatfirma AB i Göteborg

Maria Nordholm Lindström är advokat på Foyen advokatfirma AB i Göteborg

Förlikningen i Prosolviamålet stänger dörren för ett klargörande besked i Högsta domstolen. Tills vidare kan hovrättsdomen sägas ha öppnat upp för ett vidare skadeståndsansvar för revisorer och andra konsultgrupper. Det skriver advokaterna Jonas Nilsson och Maria Nordholm Lindström.

Enligt den nyligen meddelade hovrättsdomen i det så kallade Prosolviamålet skulle revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers ha tvingats betala det största skadeståndet som hittills dömts ut i Sverige, drygt två miljarder kronor inklusive ränta till Prosolvias konkursbo.

Det är ett flertal som har känt ett behov av att kommentera hovrättens dom och känt stor oro för de konsekvenser som domen kan föra med sig. Det finns all anledning till det i och med att hovrätten kan sägas ha öppnat upp för ett vidare skadeståndsansvar för revisorer och andra konsultgrupper.

Parterna har nu träffat en förlikning som innebär att revisionsbyrån omgående ska betala 742,5 miljoner kronor till konkursboet. Uppgörelsen har givetvis positiva effekter, men innebär också att någon ytterligare prövning av målet inte kommer att ske. Den oro som uttryckts efter domen är nu kanske än mer befogad eftersom dörren till Högsta domstolen för ett klargörande besked, i och med förlikningen definitivt har stängts. Det är ofrånkomligt att man i framtida tvister kommer att snegla på hovrättens dom och de resonemang som förs i den.

Hovrättens dom är omfattande och innehåller ett flertal komplexa resonemang vilka bygger på svårtillämpade juridiska principer och avväganden.

Förlikningen träffades innan revisionsbyrån i överklagandet närmare redogjort för de frågor som man ville att Högsta domstolen skulle titta närmare på. Hade då Prosolviamålet tagits upp av Högsta domstolen? Troligen inte, med tanke på hur svårt det är att få upp ett mål till prövning i Högsta domstolen. Men det hade faktiskt funnits flera skäl för Högsta domstolen att pröva målet. Vi har vid vår analys av hovrättsdomen kommit fram till att det åtmin­stone fanns två särskilt intressanta frågeställningar för Högsta domstolen att behandla utifrån de fakta och den bevisning som åberopats av parterna i målet. Dels frågan om det finns ett tillräckligt starkt juridiskt samband mellan revisionsarbetet och den ekonomiska skada som gjorts gällande från konkursboets sida, dels om det är rimligt och skäligt att belasta revisionsbyrån med den fulla skadekonsekvensen av Prosolvias konkurs.

Från att ha varit ett litet konsultbolag blev Prosolvia efter en aggressiv expansion, under en kort period en av de starkast lysande stjärnorna på affärsvärldens himmel. Knappt ett år efter börsintroduktionen 1997 såldes aktien för 388 kronor och börsvärdet beräknades till 4,7 miljarder kronor.  Några månader senare kunde aktien köpas för 20 öre och den 28 december 1998 ingav Prosolvia en egen konkursansökan. 8 000 aktieägare förlorade sina pengar och i konkursens kölvatten har följt ett antal rättsprocesser. I brottmålet friades år 2005 samtliga åtalade, däribland grundarna som också var Prosolvias bolagsfunktionärer.

Både tingsrätten och hovrätten har i det nu avgjorda tvistemålet relativt enkelt kommit fram till att revisionsbyrån varit oaktsam i sitt arbete. Men till skillnad från tingsrätten bedömde hovrätten att det fanns ett skadeståndsgrundande orsakssamband mellan revisionsbyråns arbete och den uppkomna skadan.  Häri ligger alltså den stora skillnaden i domstolarnas utfall.

Hovrättens dom kan förenklat sammanfattas så att revisionsbyråns oaktsamhet lett till kritik och negativ publicitet i sådan omfattning att marknaden, inklusive kunder och samarbetspartners tappade förtroendet för koncernen, vilket i sin tur ledde fram till betalningsoförmåga, konkurs och såsmåningom ekonomisk skada.  Skadeförloppet har som det beskrivits, alltså varit utdraget och har karaktären av fallande dominobrickor, där det ena skeendet är en förutsättning för nästa.

Hovrätten har för att komma fram till att det finns ett skadeståndsgrundande orsakssamband använt sig av endast ett hypotetiskt händelseförlopp. Ett tänkt scenario där revisionsbyrån inte agerat vårdslöst och konkursen inte inträffat och jämfört det med vad konkursboet hävdat är det faktiska händelseförloppet. I prövningen av såväl det hypotetiska händelseförloppet som det påstådda faktiska förloppet har hovrätten tvingats till ett flertal antaganden, som i sin tur lett till nya antaganden. Vi känner oss inte helt övertygande av hovrättens olika parallella kedjeresonemang och tycker oss inte se att hovrätten egentligen har prövat andra alternativa händelseförlopp eller orsaker i de komplexa skeenden som ledde till Prosolvias uppgång och fall.

Vi anser att hovrätten i större utsträckning i sin prövning av olika orsaker till den ekonomiska skadan skulle vägt in att Prosolvia vid tidpunkten för konkursen var ett nyligen börsnoterat bolag med svag ekonomi och finansieringsproblem, och att dessa problem fanns redan före medias kritiska granskning.

Hovrätten borde enligt vår uppfattning också lagt större vikt vid att en möjlig orsak till händelseutvecklingen var oklarheterna kring statusen och utvecklingen av Prosolvias programvaror och produktutbud, inte minst med beaktande av att ett flertal nya storsatsande så kallade it-bolag som bildades i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet erfarenhetsmässigt gick omkull.

Vi anser också att hovrätten i det hypotetiska förloppet tycks haft en överdriven tro på att korrekta påpekanden från revisonsbyråns sida skulle ha lett fram till att bolagets ledning, medierna och marknaden skulle agerat och reagerat helt annorlunda.

En revisor har i och för sig enligt lag ett ansvar i förhållande till det bolag som revideras, men revisorns funktion som kontrollorgan får nog främst ändå sägas säkersälla utomstående intressen såsom finansiärers, borgenärers och ägares. Den ekonomiska skada som presenteras i Prosolviaärendet kan på goda grunder sägas vara atypisk och bero på särskilda omständigheter. Viktiga faktorer för den inträffade skadan är bolagets egna handlande genom dess grundare och tongivande bolagsfunktionärer.

Det är bolaget som önskade den felaktiga och aggressiva intäktsredovisningen som tillämpades samtidigt som bolaget, genom sina funktionärer, har varit införstådda med osäkerheten i Prosolvias produktutbud. Till detta kommer att det är bolaget, och inte revisionsbyrån, som kunnat överblicka Prosolvias kunders vilja och förmåga att betala utställda fakturor, vilket haft stor betydelse för händelseutvecklingen. Dessa speciella omständigheter gör att det går att argumentera för att den hävdade skadan ligger utanför det område som ska skyddas genom ett gigantiskt skadestånd.

Den juridiska kartan för hur man ska se på skadeståndsansvar och omfattningen av det har alltså delvis ritats om av hovrätten. Om parterna varit mer stridbara och inte gjort upp skulle Högsta domstolen haft en möjlighet att klargöra dels hur långt ett skadeståndsgrundande orsaksamband sträcker sig i kommersiella sammanhang när det gäller ett längre och komplext händelseförlopp där det finns ett flertal alternativa händelseförlopp och orsaker att beakta, dels var gränserna går för skyddsvärda intressen genom skadeståndsersättning. Men vi får alltså fortsätta vänta på svar om hovrättens förändring av kartan är gjord med blyerts eller bläck. Ett svar som känns angeläget.

 

Panaxia härvan, del 1 nu på fredag kl 11.00. Domen faller. En jävig advokat ifrån Foyen.

revisor

Som sagt det ska bli intressant nu på fredag och jag kan säga till er små ”rackare” som skriver på bloggen att jag kommer aldrig att släppa ut era kommentarer, skaffa en egen blogg era ljusskygga typer.

JÄV, är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet, vilket inte alltid är helt oproblematiskt.

Reglerna för att förebygga jäv har ett dubbelt syfte nämligen dels att förhindra att någon påverkar ett beslut eller en dom otillbörligt dels att förebygga misstankar om att beslut inte tagits på sakliga grunder. Reglerna om jäv varierar mellan olika verksamheter och är typiskt sett strikta när det gäller myndighetsutövning men mindre strikta i andra sammanhang.

 

Einar WanhainenDet ska bli intressant och se om massmedia hakar på när domen faller. Detta är Einar Wanhainen och han representerar försäkringsbolag åt Foyen kan man säga, det sägs mycket gott om denna advokat. Väl mött Einar!

Joakim Sundqvist har varit jävig, så är det. Men han har gjort mycket annat också.

 

Vi höras.

 

 

Panaxia härvans första dom faller den 17/1 – men helt står klart, det finns flera skyldiga! Följ bloggen ca 8 tusen nu, varje månad.

untitledHej mina vänner, med risk för att bli tjatig. Undertecknad kan inte låta bli. Det är åt kogen fel som PWC agerat. Varför jag skriver är för att jag är förbannad på detta så klart och att jag och 5000 andra företag drabbats och många familjer. Själv har jag i princip gått i personlig konkurs. VARFÖR släppte PWC igenom årsredovisningar både i PAN ALARM OCH PANAXIA i så många år.

Dom borde ha gått raka vägen till ekobrottsmyndigheten på direkten, dom valde att blunda och köra strutsen. Det är just därför jag skriver nu igen om detta, det har framkommit nya bevis på att dom vetat om alla dessa otroliga saker som hänt, inte allt men tillräckligt mycket för att gå vidare och anmäla. Dessutom skickar dom DYRA fakturor till aktieägarna på deras bluff arbete.

Tänk alla dessa företag som inte orkar kämpa som VI gjort nu, dom som ger upp. Jag klandrar inte ER. Jag förstår er. Detta är åt fanders och att deras agerande är inte speciellt hedersvärt.

revisorDet som står helt klart är att tiden talar för undertecknad nu och många andra. Men vilken stol satt dom på när dom tänkte, nu är jag här och sedan kan jag vara lite här och lite här. När större företag som PWC tror att dom är större än lagen då går det åt fanders, dels med PANAXIA som i detta fall men också för PWC del och en massa aktieägares pengar, för vi ska komma ihåg att Panaxia låg på börsen! NGM börsen där Björn Wallin var chef och sedan på Panaxia, det är så att man kan hålla sig för skratt. Betala för er, era snyltgäster.

Riksrevisionen Nu får vi se vad som kommer ur detta, men jag tror på Sverige och dess lagar, jag vet att det finns företag och andra som inte har tid eller råd att vänta. Dessa företag och människor tar andra vägar, vägar som inte jag tror på.

Peter Nyllinge Peter Nyllinge VD på PWC, i alla fall då jag skriver nu. En trevlig person i dom få telefonsamtal jag hade med honom. Nu för jag en dialog med deras advokat och deras strategi är naturligtvis att köra utnötning, problemet är för PWC och Foyen är att vi är Svenskar och kommer aldrig ge oss, skaran till anhängare ökar varje månad. Man behöver inte vara marknadskille för att fatta vad det innebär.

Det går ett rykte på stan att ni inte numera sitter vid samma bord på Stureplan.

Som vi säger i Skellefteå vi höras.

 

 

 

 

Bolaget Strict var med och skapade fallet för Panaxia! Panaxia borde aldrig börsnoterats på NGM.

1396691_10151806418124748_1835364401_nDet kommer nya åtal var så säker, det har kommit fram nya saker som hänt när jag köpte tillbaka bolaget, jag är oerhört tacksam för den hjälp jag fått. Det är så vidriga saker som framkommit att man häpnar.

Nedan kommer mina nyårslöften.

1. Fortsatt jakt på skurkarna och leta fram mera bevis som finns där ute.

2. Bolagen som varit med om detta ska betala.

3. Har en strålande idé som ska lanseras.

4. Jag ska njuta mera av vardagen.

Som sagts tidigare, vad var då Strict för bolag? Mats Löfgren grundare och blev specialist på detta upplägg, han är dessutom igång igen med en liknande eländig historia troligtvis, Anders Eklund var med här också, han blev också senare styrelseordförande i Panaxia.

Omvända företagsförvärv har i Sverige blivit synonymt med ”köksvägen till börsen”. Detta innebär att ett litet bolag köper ett större eller att ett svagt bolag köper ett starkt. Det köpta bolaget tar sedan ledningen och övertar köparens börsplats, oftast på marknadsplatserna Aktietorget, First North och NGM. NGM där hamnade Panaxia på.

Detta sätt har inte det bästa rykte, eftersom den också ofta används för att ta en genväg till aktiespararnas plånböcker. Alltså lura entreprenören i slut ändan. Samt alla små sparare läser prospects som blåst upp. Björn Wallin fd på NGM blev sedermera VD på Panaxia och gjorde en road show med Panaxia för att få in kapital. Detta går att se hur han gör på You tube på aktiemarknadsdagen ni som orkar kan gå in och höra på eländet.

Så här går det till.

1. Två svaga bolag går ihop. 2. För kort tid att bedöma resultatet. 3. Bolag B sysslar med fastigheter. B är lönsamt och kan tillgodogöra sig A:s förluster. 1+1 blir 3. 4. Aktiespridning. Bolag B köps via ett dotterbolag till A, och B:s aktier delas ut till A:s aktieägare. Senare introduceras bolag B, men inte ”köksvägen”.

De som ägnar sig åt omvända företagsköp ägnar sig ofta åt rent lurendrejeri gentemot mindre aktieägare och tjänar ofta en hel del pengar själva. Det handlar om affärer där syftet är att göra sig en hacka på aktieägare som inte har någon kontroll.

Panaxia var ett sådant bolag och det blev en sorlig historia tillslut där girighet och maktgalna personer lurades och skojade på! Foyens advokat hade stark koppling till Strict och blev sedermera Panaxias advokat. Mats Löfgren fortsatte att bygga nya bolag som hade stark anknytning till Panaxia och dess grundare. Anders Eklund samt grundaren i Panaxia har haft ett ägande och inflytande i Panaxia och Strict en mycket kladdig historia, det ska också nämnas att den fd VD på finansbolaget Remium har haft ett förflutet på Strict.

Ska i nästa blogg bena ut dessa kopplingar men det som finns är ca 4-5 personer här som har tjänat mycket pengar på detta och att alla drivs av den värsta drivkraften av dom alla, girighet i dess sanna anda!

JS[1] Foyens advokat, var min advokat han var också med hos Strict samt Panaxias……………….

Vi höras som man säger i Skellefteå!