Lite grann om våra rätter i Sverige – det är uppenbart att det finns nämndemän som blivit påverkade.

Mina vänner, jag har nu under en längre tid varit ombud för mig själv och andra i tingsrätten och hovrätten samt emot andra myndigheter och polisväsendet.

Det som förvånar mig är intresset kring dom olika frågorna samt kundskapsnivån är vissa gånger så låg att jag som lekman har häpnat många gånger. Nedan följer lite fakta kring nämndemannauppdraget. Jag kommer hålla mig kring våra domstolar på bloggen ett tag så det är bara att köra på med frågor.

Roll och uppgift

Som nämndeman blir du en del av vårt lands rättssystem, och en av de drygt 8 000 nämndemän som tjänstgör i tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

 Nämndemän dömer i olika mål och ärenden. Processen och arbetet kan se olika ut beroende på om det handlar om mål i allmän domstol (tingsrätter och hovrätter) eller om mål i allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätter och kammarrätter).

En viktig skillnad i att vara nämndeman i en allmän domstol och i en förvaltningsdomstol är att du i förvaltningsdomstol i regel får material i förväg som du måste sätta dig in i. För denna förberedelse utgår arvode. I allmän domstol behöver nämndemännen inte förbereda sig eftersom målen avgörs på det som kommer fram under förhandlingen.

Nämndemannauppdraget är opolitiskt

En nämndeman har samma ansvar för domstolens avgörande som juristdomaren. Nämndemännen röstar därmed om alla frågor som hör till avgörandet av målet och har rätt att reservera sig mot en dom eller ett beslut. Precis som juristdomaren är du som nämndeman skyldig att följa lagen i din dömande verksamhet. Du får inte heller låta dig påverkas av dina politiska åsikter. Nämndemannauppdraget är ett opolitiskt uppdrag, även om nämndemän nomineras av de politiska partierna.

Hur ofta?

Hur ofta en nämndeman tjänstgör i domstolen varierar, beroende på hur många mål domstolen har, hur många nämndemän som finns kopplade till domstolen och nämndemannens förutsättningar och möjligheter. Som nämndeman har du schemalagd tjänstgöring i domstolen 10-20 dagar per år, vanligen mellan klockan 9 och 16. Oftast hanteras flera kortare mål per dag.

Varken juristdomare eller nämndemän kan själva välja vilka mål de ska döma i. Domstolen lottar vem som ska döma i de olika målen.

Om domareden och tystnadsplikten

Som nämndeman måste du avlägga domareden innan du börjar tjänstgöra i domstolen. Eden är en försäkran på heder och samvete där du lovar att du ska tillämpa de svenska rättsreglerna.

Du lovar också att inte sprida ut eller tala om för andra sådant som förekommit vid rättegången och som inte ska bli offentligt, till exempel vad som sagts vid rättens enskilda överläggning.

Närvaroplikt.

Nämndemän har närvaroplikt, vilket innebär att du som nämndeman måste komma till domstolen när du ska tjänstgöra. Uteblir en nämndeman kan det leda till att sammanträdet ställs in, vilket kan medföra stora kostnader både för domstol och inkallade på möten

Jäv

I ett modernt rättssamhälle är opartiska domstolar en förutsättning. Vid jäv får en domare, det vill säga även en nämndeman, inte vara med och besluta eller döma i målet. En domare är jävig om det finns tvivel eller tvekan om hans eller hennes opartiskhet i målet. Det finns ett antal olika situationer som är att bedöma som jäv, till exempel om domaren släkt med någon av parterna.

Avstängning ifrån uppdraget

En nämndeman som genom sitt beteende kan anses skada allmänhetens förtroende för rättsväsendet kan stängas av. Skulle det inträffa att en nämndeman begått brott eller på annat sätt visat sig vara olämplig för uppdraget, kan domstolen besluta att nämndemannen inte längre får tjänstgöra (entledigande).

Vi höras vidare!

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.