EBM lägger ner en del av Panaxia härvorna – läs nedan. Bara hjältarna står kvar, resten smiter.

Hej mina vänner.

Ekobrottsmyndigheten lägger ner den förundersökning kring värdetransportbolaget Panaxia som handlat om hanteringen av kundmedel. Orsaken är bristande bevis, enligt ett pressmeddelande.

Brottsmisstanken har rört grov förskingring. Både drabbade kunder och konkursförvaltare har anmält bolaget.

”Med de stränga beviskrav som gäller i brottmål kan jag dock nu konstatera att bevisningen inte räcker för ett åtal” skriver Olof Kronlund, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten, i en kommentar.

Hej mina vänner – denna del var nog väntad. Svårt veta vem som är ansvarig eller?

Enligt Ekobrottsmyndigheten är det fastlagt att pengar från hanteringen av kundmedel löpande hade förbrukats under flera år i koncernens verksamhet.

Det har inte funnits något lagstadgat förbud mot en sammanblandning av kundernas pengar och de egna pengarna i en verksamhet, men om ett företag kommer på obestånd kan agerandet utgöra förskingringsbrott.

”För att kunna ställa någon till straffrättsligt ansvar för denna hantering av kundmedlen i Panaxia-koncernen måste det gå att bevisa när obeståndet inträtt i förhållande till konkursen, vem som då ska hållas ansvarig för den hanteringen och att de ansvariga haft uppsåt till gärningen. Det räcker inte med oaktsamhet”, skriver Kronlund.

Att förfarandet pågått under flera år blir den straffrättsliga bedömningen extra besvärlig, enligt åklagaren.

Chefer dömdes

Panaxia var Sveriges tredje största värdetransportföretag när bolaget sattes i konkurs i september 2012. Kraschen var så omfattande att stora störningar uppstod i handelns kontanthantering. Totalt bedömde konkursförvaltaren att omkring en halv miljard kronor försvann i kollapsen.

Bakom konkursen låg en avskrivning på 200 miljoner kronor som bolaget tvingades göra i delårsrapporten för andra kvartalet, bland annat som en följd av misstänkta bokföringsbrott.

I januari i år dömdes två tidigare chefer i bolaget till fängelse i ett år och nio månader respektive ett år och sex månader för grov trolöshet mot huvudman. Rätten ansåg att de missbrukat sin förtroendeställning i Panaxia.

Vi höras!

 

Regeringen inför rep månad igen – kommer detta bli sant månne?

Hej mina vänner det sägs att regeringen inför rep månaden igen. Då kan jag berätta för er att det är repetitions månad för oss som ska vara stridsdugliga. Nu vet jag inte längre om jag ingår i systemet men någon nytta kan man nog säkert göra för vårt land i mån av krig.

Ni grabbar och tjejjer för jag tycker att tjejjerna också ska göra militärtjänstgöring. Ni som inte kan eller vill bära vapen ska jobba av er plikt inom vården. Enkelt och tydligt.

 

Vi höras!

Vi leker med tanken att vi har en helt annan styrning i Sverige skulle då (Brå) ta fram annan statistik?

Hej mina vänner, undrar hur (Brå) såg ut under andra världskriget i Tyskland och hur påverkad blir inte människorna i Ryssland ? Det är ju helt klart så att olika politiska inriktningar är intresserad av olika slags statistik.

Om Brottsförebyggande rådet

 Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

 Sprider kunskap om brottslighet

En viktig utgångspunkt för den svenska kriminalpolitiken är att arbeta för att förhindra att brott sker. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Brå arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Brås målgrupper är beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet, brottsförebyggande aktörer samt för den officiella kriminalstatistiken även allmänheten. Brå har funnits sedan 1974 och leds av generaldirektören Erik Wennerström.

 Några av Brås ansvarsområden

  • Ansvara för den officiella rättsstatistiken och analysera dess källor
  • Ta fram fakta om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brott
  • Utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och gärningsmän
  • Genomföra den årliga nationella trygghetsundersökningen
  • Ge underlag för åtgärder och prioriteringar åt regeringen och myndigheter
  • Initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer
  • Sprida kunskap om nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt

 

Vi höras!

 

Dödligt våld, mord, dråp och misshandel. Snart Lucia.

Hej mina vänner. Snart Lucia med allt vad det innebär.lucia Vart fjärde dygn så dör ngn av våld i Sverige.

Mord, dråp och misshandel med dödlig utgång brukar tillsammans benämnas dödligt våld. Det dödliga våldet har minskat något de senaste 20 åren, och minskningen gäller till stor del fall där offret är ett barn under 15 år.

År 2013 konstaterades 87 fall av dödligt våld i Sverige, vilket är en ökning jämfört med år 2012, då 68 fall konstaterades. De senaste tio åren har antalet fall pendlat mellan just 68 som lägst och 111 som mest (2007). Det visar statistiken för konstaterade fall av dödligt våld.

Statistiken visar även fall som inte har konstaterats som mord

Studier av dödligt våld i Sverige har visat att mer än hälften av de anmälda brotten egentligen inte handlar om mord, dråp eller så kallat misshandel med dödlig utgång. Statistiken över anmälda brott visar nämligen samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp.

Eftersom statistiken över anmälda brott ger en överskattad bild av det faktiska dödliga våldet genomför Brå sedan 2002 en specialstudie över dödligt våld där varje enskild polisanmälan granskas för att kunna presentera det korrekta antalet fall av dödligt våld. Resultatet från studien redovisas i en separat rapport som publiceras i samband med den slutgiltiga brottsstatistiken i mars.

Dödligt våld sker oftast i hemmet, där insynen är begränsad. Det innebär att det är svårt för utomstående att ingripa och förhindra brotten. Ofta handlar det om socialt utsatta miljöer — framför allt är det personer med missbruks- och/eller psykiska problem som begår denna typ av våldsbrott och som många gånger även drabbas av dem.

Fler fall med narkotikapåverkade

I 75 procent av fallen av dödligt våld känner de inblandade varandra sedan tidigare. Risken att bli överfallen och dödad på allmän plats är fortfarande extremt liten. Det är vanligast att brotten sker inom familjen, men man kan se en ökning av andelen fall inom kriminella grupperingar. Det dödliga våldet begås ofta med någon form av vapen, och kniv är allra vanligast. De senaste åren var i genomsnitt 45 procent av gärningspersonerna påverkade av alkohol, men det är en siffra som minskar. Istället ökar andelen narkotikapåverkade gärningspersoner.

När det gäller dödligt våld mot barn (under 15 år) har antalet halverats sedan början av 1990-talet. Det är mycket ovanligt att barn dödas av en för dem obekant person. Som så ofta annars så är det snarare i hemmet det dödliga våldet sker. I de allra flesta fall (nära 90 procent) är det en förälder som är gärningsperson. Ofta tar föräldern sitt eget liv efter att ha dödat sitt barn.

Få döms till vård

I genomsnitt klaras 80 procent av det dödliga våldet upp. Det är en högre siffra än för de flesta andra brottstyper. I statistiken ser man också att andelen fängelsedomar har ökat kraftigt, medan andelen dömda till rättspsykiatrisk vård har minskat.

De flesta fallen sker i storstadslänen

Omkring 65 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld skedde i något av storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Relaterat till folkmängden var dessa län något överrepresenterade. Sett i ett längre tidsperspektiv framgår dock att det dödliga våldet följer befolkningsfördelningen i landet tämligen väl.

 

Konkurs javisst! Men att komma tillbaka då är ni bästa. Jag älskar er.

Mina vänner, vi är alla entreprenörer. Vi vill alla skapa på vårt sätt och det kan vara på en rad olika sätt. Jag själv vill skapa företag som är integrerat med att samhället också går framåt. Nedan följer lite text om detta.

Vanliga drag hos entreprenörer är nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande. Det skall dock nämnas att det finns en etablerad kritik mot det individfokuserade perspektivet på entreprenörskap, där omständigheter som nätverk, kultur och teamarbete istället framhålls som centrala förklaringsfaktorer bakom framgångsrikt entreprenörskap.

Entreprenörskap är oftast kopplat till näringslivet. Entreprenörskap som sker för att man ser att det finns ett behov i samhället som inte är tillgodosett, benämns samhällsentreprenörskap eller socialt entreprenörskap. Samhällsentreprenören vill bidra med något gott till samhället.

Begreppet entreprenör har sitt ursprung i medeltidens Frankrike och var där en benämning på befälhavaren över ett större eller mindre antal legosoldater. På medeltiden hade furstarna inga stående arméer utan det vanligaste var att krigföringen lades ut på s.k. entreprenad. Senare har begreppet utökats till att omfatta företag inom en mängd olika branscher, företag vilka åtar sig uppdrag som av andra lagts ut på entreprenad.

Den nutida neoklassiska föreställningen om entreprenören som en karismatisk ledargestalt utrustad med en intuitiv förmåga att tolka marknadens signaler har sitt ursprung i det sena 1800-talets irrationalistiska livsfilosofi. Enligt liberala och socialistiska kritiker ledde dessa föreställningar i sina yttersta konsekvenser fram till den nationalsocialistiska mytbildningen kring ledaren som utrustad med en mystisk förmåga att sammanfalla med och bemästra sitt folks öde.

Det är en självklarhet för mig att 2014 och framåt kommer allt handla om hur vi tar hand om vår miljö och varandra – det finns andra krafter men dessa måste arbetas bort.

Vi höras!

Leif GW Persson så fruktansvärt rätt! Läs nedan ett stycke ifrån hans skrivelse.

Hej mina vänner – kan bara inte låta bli att släppa vad han skrev, läs och le mina vänner. Nedan följer följande.

Vad beträffar den mer kameralt lagda andelen av min läsekrets vill jag också ge dem ett lugnande besked. Det handlar verkligen inte om några vanliga kannstöperier av det där slaget som vi dagligen möter inom den politiska praktiken. Tvärtom så vilar min information på en gediget saklig grund. Härom natten – mitt i mellan dröm och dvala – fick jag nämligen ett varsel från den andra sidan som var både övergripande och detaljerat.
I slutet av valrörelsen visade det sig således att den borgerliga alliansen ryckte upp sig kraftigt och att även statsministern gav livstecken ifrån sig. Inga märkvärdigheter i och för sig men han lär både ha rört på sig och talat på ett i vart fall begripligt sätt. Förtjänsten för denna framgång tillskrevs istället, och redan på valnatten, landets mest framträdande gråsosse, finansministern Anders Borg, som under själva slutspurten kom att framstå som en sentida Hjalmar Branting. Den budskapsmässiga överlappningen mellan regeringen och den rödgröna oppositionen var i det här laget närmast total vilket givetvis underlättade det avgörande beslutet för de miljontals vilsna själar som ändå orkat ta sig till valurnan.
Samtliga åtta riksdagspartier lyckades således klara den sista spärren och säkra ännu en mandatperiod. Låt vara att det satt långt inne för både Centern och Kristdemokraterna.

För fru Schyman och hennes väninnor gick det tyvärr inte lika bra. Några förargliga tiondelar som saknades, åtskilliga belåtna suckar som drogs bland rödgröna, allierade och vanliga missnöjda så fort tv-kameror och mikrofoner hade stängts av.

Bäst gick det för Socialdemokraterna som fick 30 procent av rösterna – vilket samtidigt var sämre än väntat – medan den så kallade ”Borg-Branting-effekten” gjorde att Moderaterna klarade sig bättre än i opinionsmätningarna och slutade på dryga 26 procent. De återstående sex partierna landade enligt förväntan på mellan 4 och 9 procent och är det någon som vill ha de exakta procentsatserna så är det bara att ni kontaktar mig på min mejladress.
Hur som helst med detta. När man väl räknat färdigt visade det sig att riksdagens 349 mandat fördelade sig enligt följande: 169 mandat till de rödgröna, 148 till Alliansen och 32 till Sverigedemokraterna och ett onekligen spännande politiskt läge. Särskilt som såväl rödgröna som allierade redan innan man räknat färdigt gjorde klart att ingen av dem avsåg att ens med tång ta i vågmästare Åkesson och hans kamrater. Något som samtidigt inte verkade bekymra dem särskilt. Synnerligen belåtna och inte det minsta missnöjda, faktisk, trots den av de närmast sörjande tillskrivna och enda grunden för deras politiska gärning.
Vad hände sedan, då, undrar kanske den nyfikne, och eftersom det var ett mycket utdraget varsel – där mina fäktande lemmar när jag väl vaknade hade vallat ihop lakanet till en svettig sträng i mitten av sängen – så kan jag ge svar även på det. Nu utbryter nämligen ”ett liv och ett kiv” som tidigare aldrig har skådats i vår moderna politiska historia och när så unge Åkesson till sist träder fram och erbjuder sig att ”i detta skarpa läge för vårt älskade fosterland själv ta ansvaret för att bilda regering” så kan alla de andra till sist enas om att utlysa ett nyval redan efter nyår.

Äntligen lugn och ro och politisk enighet enligt den nya svenska modellen.

Vi höras!

Grattis Sverige! Företagskonkurserna minskar.

Hej mina vänner – företagskonkurserna i november var 554 vilket innebär en minskning med 14% om man ser till 2013 år siffror samma månad. Detta är statistik ifrån UC. Perioden januari till november var det 5975 företag som gjorde konkurs, vilket är 7% färre än samma period förra året.

Alla större branscher noterar färre företagskonkurser i november därav bevakningsbranschen ironiskt nog. Men det är klart kriminella företag kanske inte räknas in……

Vi höras!

Det är inte förbjudet att äga och driva ett bolag som sedermera går i konkurs. Det är ännumera jävligare om man gör en konkurs för att man blivit lurad.

Hej mina vänner. Det kan vara så jävligt som rubriken säger. Nu har jag träffat en hel del företagare som har råkat ut för en taskig och dåligt påläst bank, banken har ingått ”dealen” men sedan dragit sig ur denna affären och på så sätt satt företaget i konkurs. Alltså banken drog sig ur affären. Att göra affärer är ett risktagande. Den som vill vara med i leken får leken tåla helt enkelt. Men man får inte vara kriminell i affärer. Ibland nu när jag har stött på företagare så har det på något sätt blivit okej att ”köra” på med fula knep. Klimatet inom och kring småföretagare som jag stött på har många mött halvkriminella typer som varit och grävt efter pengarna i deras fickor.

Varför jag stött på dessa företagare är för att jag själv haft bolag som vissa varit framgångsrika andra mindre på den fronten. Sedan har jag hjälpt folk som hamnat i klorna i rättvisans käftar på ett felaktigt sätt. Själva bank historian ska jag skriva om senare. Nedan följer lite fakta om konkurser. Jag vill återigen påpeka att det inte är förbjudet att göra en konkurs. Ha en trevlig läsning.

Ett tvångsförfarande där en gäldenärs samtliga tillgångar tas i anspråk för att betala dennes borgenärer.

Under konkursen omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en separat juridisk person som företräds av en konkursförvaltare. Gäldenären förlorar alltså rådigheten över tillgångarna. Konkursförvaltarens uppgift är att se till att fastställa vilka tillgångar och fordringar som egentligen finns, och omvandla tillgångarna till pengar så att borgenärerna kan få betalt för sina fordringar. När det är fråga om ett företag som går i konkurs kan detta innebära att företaget styckas upp och säljs i bitar, men också att det drivs vidare som en enhet om det gör det troligare att hitta en bra köpare. Innan konkursen är avslutad skall dock all egendom i konkursboet ha omvandlats till pengar. En fordran kan innehas med viss förmånsrätt (prioriterad fordran), vilket påverkar vilka borgenärer som i första hand får betalt, om pengarna inte räcker till samtliga.

Syftet med konkurs är att en gäldenär på obestånd inte ska kunna gynna en viss borgenär framför de övriga genom att använda sina sista tillgångar till att betala just denne borgenärs fordran. Om detta ändå har skett strax innan konkursförfarandet inletts kan en sådan betalning krävas tillbaka av konkursboet genom återvinning.

En gäldenär kan bara försättas i konkurs om denne är på obestånd, dvs om denne inte klarar att betala sina skulder (och detta inte bara är tillfälligt). Förfarandet inleds med att någon av borgenärerna, eller gäldenären själv, ansöker om konkurs vid gäldenärens tingsrätt. Domstolen utser sedan konkursförvaltaren (vanligtvis en advokat som är specialiserad på konkurser).

Ett företag som är försatt i konkurs upplöses efter konkursförfarandets slut, och de fordringar som borgenärerna har på företaget försvinner. För privatpersoner som försätts i konkurs kvarstår borgenärernas fordringar även efter konkursens avslutande. Att gå i personlig konkurs är alltså inte ett sätt att bli skuldfri. För en privatperson kan därför skuldsanering vara ett alternativ till konkurs. För företag motsvaras detta till viss del av företagsrekonstruktion.

Eftersom en konkurs innebär att all gäldenärens egendom tas i anspråk kallas förfarandet även generalexekution, att jämföra med specialexekution där endast en del av egendomen omfattas (exempelvis utmätning).

Reglerna om konkurs finns i Konkurslagen. Regler om förmånsrätt finns i Förmånsrättslagen.

Vi höras