Att ha koll på pengarna är A och O. När jag haft bolag har jag valt att lita på andra att kunna betala och trycka på knappen. Har alltid fungerat då det gäller betalningsströmmarna. Att ha alla hattarna i ett bolag blir döden på sikt.

Att springa runt och tappat kontrollen och planera och hantera så att man inte ska vara någon syndabock är jobbigt. Jävligt jobbigt och dessutom då när man tycker att alla sticker ifrån sitt ansvar och personen ifråga är helt blockad för hjälp. Ja då är det bara vänta ut fallet tills botten är nådd här också. Jag har sett det på nära håll några gånger. Det kan också komma osanningar som är helt jävla bissara.

Styrelsens roll
Styrelsens huvuduppgifter är enligt 8 kap 4 § ABL att svara för bolagets organisation och förvaltning, att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens viktigaste funktion är att leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Därutöver har styrelsen också en kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter från bolagets VD och ledning, för att på så sätt kunna granska och följa bolagets utveckling. Bolagets revisor har sedan aktieägarnas uppdrag att granska bl. a. styrelsens utförande av sina uppgifter.

En annan uppgift som åligger styrelsen är att se till att information och rapporter från bolaget är korrekta och förmedlas till berörda parter och intressenter som kan ha intresse av bolaget och dess utveckling. Det är inte bara ägarna som vill ha en fullständig, korrekt och rättvisande bild av bolagets finansiella ställning, utveckling mm, utan även andra intressenter såsom marknaden med leverantörer och kunder, de anställda och deras organisationer med flera.

Styrelsen ansvarar för att skatter betalas in i tid och att årsredovisningar upprättas och lämnas in till Bolagsverket. Om skatter inte betalas i tid kan styrelseledamöterna enligt skattebetalningslagen bli personligt betalningsansvariga för dessa och om årsredovisningar inte lämnas in kan styrelseledamöter enligt årsredovisningslagen bli personligt ansvariga för alla bolagets förpliktelser.

Styrelsen är ett kollektivt organ, dvs. beslut fattas av styrelsen genom majoritetsbeslut. Men varje styrelsemedlem har också ett personligt ansvar för sin åtgärder som styrelseledamot. Därutöver har en styrelseledamot enligt lag särskilda uppgifter, nämligen ordföranden.

Ordförandens roll
I en styrelse som har mer än en ledamot skall styrelsen ha en ordförande. Ordförandens roll är i stort, att leda styrelsens arbete, att se till att sammanträden hålls när det behövs och att styrelsen är beslutför, vilket den normalt är om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid styrelsens beslut gäller normalt den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för, om inte bolagsordningen föreskriver särskild röstmajoritet. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst.

Arbetsordning m.m
Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. I Arbetsordningen ska styrelsen redovisa hur styrelsearbetet ska gå till i praktiken. Bland annat ska det framgår hur styrelsen har delat upp arbetet inom sig. I arbetsordningen ska också framgå hur ofta man ska sammanträda och om styrelsesuppleanterna ska delta. Bolag där styrelsen endast har en styrelseledamot är undantagna från kravet på att upprätta en arbetsordning.

Om styrelsen har utsett en VD ska styrelsen utfärda instruktioner för VD:s arbete och arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Detsamma gäller om styrelsen har inrättat andra organ t.ex. ett arbetsutskott.

Firmateckning
Enligt ABL är det styrelsen som är bolagets ställföreträdare, dvs. tecknar bolagets firma. Styrelsen kan utse särskilda s.k. firmatecknare som genom utseendet och registrering i bolagsregistret ges rätt att teckna bolagets firma. En firmatecknare har dock inte rätt att teckna firman med mindre än att han också har fått ett uppdrag att göra det. Ett sådant uppdrag måste komma från någon som har rätt att beslut i frågan.

ABL att sköta bolagets löpande, operativa, verksamhet och att ansvara för att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lagen. VD är alltid behörig att företräda bolaget inom sitt legala ansvarsområde.

Blir jävligt jobbigt att ha alla roller eller?

Kommentera

Jag förbehåller mig rätten att ta bort inlägg med kränkande, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. /H.